i love ballet, my boyfriend, ponnys, my baby kimy, pink&black, stitch, kittis.